INFO - Instytut Twórczej Integracji

Idź do spisu treści

Menu główne:

INFO

KLAUZULA OGÓLNA
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)
 
1.       Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytutu Twórczej Integracji. Możecie Państwo uzyskać informacje o przetwarzaniu Waszych danych osobowych w siedzibie Fundacji.
2.       W jaki celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.  Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną. Mogą także wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
3.       Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich niepodania
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem prawnym lub umownym, albo warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
4.       Komu możemy przekazań Państwa dane osobowe
Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa. Przykładowo mogą to być jednostki pomocy społecznej lub wymiaru sprawiedliwości.
5.       Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.       Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.
7.       Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
8.       Czy mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Tam, gdzie wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania Pana/Pani danych do momentu jej wycofania.
9.       Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane osobowe, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.  


 
 
 
Lokalizacja
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego