SUPERWIZJE EDUKACJI 4.0 - Instytut Twórczej Integracji

Idź do spisu treści

Menu główne:

SUPERWIZJE EDUKACJI 4.0

 
 
 

.........................                            ....................................                                                                                                                                                                                                                 ...............................................
Projekt "Super-Wizje EDUKACJI 4.0", jest praktyczną kontynuacją projektu naukowo - badawczego 
Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas "Edukacja 4.0 - dokąd zmierzamy?"

 
 
Projekt naukowo - badawczy
Instytutu Pedagogiki, Wyższej Szkoły Humanitas
 
Współpraca środowiska naukowego i profesjonalnistów zaowocowała opracowaniem programu doskonalenia umiejętności nauczycieli
 w modelowaniu kompetencji kluczowych uczniów. Projekt był realizowany przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas, Akademią Sztuki Wojennej, Polskim Towarzystwem Informatycznym oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.
_______________________________________________________________________________________________


Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia”
(Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.).
Dzisiaj, w otaczającej nas rzeczywistości, priorytet ten wydaje się tak naturalny, ze podkreślanie go brzmi jak banał. Jednak to, co mogłoby wydawać się naturalną koniecznością, spełnieniem podstawowych warunków funkcjonowania społecznego i oczywistym efektem rozwoju w systemie edukacji współczesnego społeczeństwa może okazać się oczekiwaniem daleko odbiegającym do stanu faktycznego. Zaleceniach Parlamentu Europejskiego w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie precyzyjnie określono w grudniu 2006 r. Od tego czasu w systemach edukacji wdrażano różne strategie modelowania kompetencji kluczowych. Po tak długim czasie można spodziewać się wymiernych efektów tych działań. Monitoring regularnie prowadzony w tym zakresie przez Instytutcje Unii Europejskiej wzbudza niepokój o skuteczność oddziaływań naszego systemu edukacji. Szereg badań wskazuje na bardzo słabą pozycję Polski w różnych indeksach klasyfikowania poziomu kompetencji. Najczęściej plasujemy się na końcowych pozycjach w zestawieniu z pozostałymi członkami Unii Europejskiej. Zapewne składa się na to szereg czynników, którym warto poświęcić uwagę, przeprowadzić ewaluację i odnaleźć nowe drogi do ich doskonalenia.    
Raport z badań
Instytutu Pedagogiki
Wyższej Szkoły Humanitas
Jednym z czynników, które wydają się bardzo istotne w tym rozumieniu, jest realna skuteczność oddziaływań edukacyjnych na modelowanie kompetencji kluczowych. Inspirując się działaniami naukowymi Instytutu Pedagogiki, Wyższej Szkoły Humanitas, zainicjowaliśmy procesy wspomagania efektywności oddziaływań w obrębie edukacji. Od maja 2021 roku rozbudowujemy sieć superwizorów kompetencji kluczowych dla nauczycieli i edukatorów. Celem tych działań jest wzbogacenie systemu doskonalenia nauczycieli o metody ewakuacyjne, które stanowią bardzo efektywne wsparcie dla rozwoju umiejętności modelowania kompetencji kluczowych w procesach edukacyjnych.  
Program doskonalenia nauczycieli w modelowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Na podstawie wniosków naukowych i obserwacji aktywności nauczycieli, opracowano program doskonalenia umiejętności nauczycieli w zakresie modelowania kompetencji kluczowych. Uwzględniono w nim między innymi obszar rozwoju umiejętności psychospołecznych, które znacząco wpływają na efektywność oddziaływań w relacji z uczniem. Badania, które przeprowadził Instytut Pedagogiki, Wyższej Szkoły Humanitas w zakresie gotowości nauczycieli do doskonalenia swoich umiejętności psychospołecznych, przyczyniły się do stworzenia skutecznego modelu superwizowania kadry pedagogicznej. Badania te wykazały, że w dostępnych formach doskonalenia nauczycieli zdecydowanie brakuje form stymulowania walorów indywidualnej aktywności psychospołecznej. W systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli nie zapewniono im w wystarczającym stopniu podstawowych standardów wspomagania stabilizacji psychospołecznej na poziomie indywidualnym oraz społecznym. Nie są wspierani superwizją ani podobnymi formami ewaluacyjnymi. Aktualny system ewaluacji pracy nauczyciela nadal sprowadza się do archaicznych form oceny lub promowania postaw misyjnych. Efektem tego jest opór przed autoewaluacją i unikanie wglądu w swoje indywidualne zasoby. 
Program proponowany nauczycielom oparty jest na metodach superwizowania. Priorytetem tego wsparcia jest zapewnienie nauczycielom poczucia własnych kompetencji i bezpiecznego wglądu w ich potencjał. Superwizja, jako metoda wspomagania rozwoju zawodowego, sprawdza się od bardzo dawna w wielu dziedzinach wsparcia społecznego. Dziwne, że środowisko pedagogiczne nie wykorzystuje jej.   
Początkowo, programem doskonalenia nauczycieli objęto region śląsko – zagłębiowski. Jednak z uwagi na znaczne zainteresowanie tą formą doskonalenia zawodowego, poszerzono obszar oddziaływań programu na całą Polskę. W efekcie tego, do procesu kształcenia superwizorów kompetencji kluczowych przystąpiło 160 placówek edukacyjnych z całego kraju. Były to ośrodki edukacji ze wszystkich poziomów kształcenia. Począwszy od przedszkoli, poprzez szkolnictwo, formy zawodowe, kształcenia ustawicznego aż po szkolnictwo wyższe. Działania programu miały dwa poziomy. Pierwszy dotyczył formułowania standardu superwizji kluczowych jako elementu doskonalenia procesów edukacyjnych w placówkach. Drugi poziom był związany z wypromowaniem ogólnopolskiego zespołu ekspertów superwizji kompetencji kluczowych, którzy mają stanowić grupę modelującą standard i jakość superwizji w systemie edukacji. 
Dobre Praktyki
RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU
Zespół Ekspertów
Superwizji Kompetencji Kluczowych
!9 listopada 2021 r. Komisja certyfikująca nadała certyfikaty, poziomu eksperta uczestnikom programu, którzy zakończyli swój proces certyfikacji. Decyzja o nadaniu certyfikatu oparta była o: szczegółową analizę specjalistycznego wykształcenia kandydata, doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji, pozytywną rekomendację ukończenia szkolenia superwizji kompetencji kluczowych oraz o szczegółową analizę stażu superwizyjnego zawierającego pracę własną, superwizowanie własnej pracy, badania ewaluacyjne przeprowadzone samodzielnie w środowisku edukacyjnym. Zespół podjął swoje działania i od grudnia 2021r. wspomaga wdrażanie standardu superwizji kompetencji kluczowych w placówkach edukacyjnych w całym kraju.      
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego