Bezpiecznie do Celu - Instytut Twórczej Integracji

Idź do spisu treści

Menu główne:

Bezpiecznie do Celu

Regulamin 
przewożenia osób niepełnosprawnych
w ramach realizacji Programu 
"Wsparcie integracji oraz codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności"
 
Prawo do korzystania z przewozu pojazdem przystosowanym do transportu osób niepełnosprawnych mają mieszkańcy Sosnowca z widoczną dysfunkcją ruchu, w pierwszej kolejności na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem oraz pozostałe osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 
1. Usługi transportowe osób niepełnosprawnych świadczone są w dni robocze w godz. od 7.30 do 18.30 , a w soboty, niedziele i święta w godz. od 9.00 do 15.00.
2. Zlecenia transportu przyjmowane są wyłącznie przez Usługodawcę, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 18.00, a w soboty, niedziele i święta w godz. od 9.00 do 14.00. W sytuacji konieczności przesunięcia czasu realizacji usługi, Usługodawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Usługobiorcę.
3. Usługi transportowe na rzecz osób niepełnosprawnych świadczone są w systemie „od drzwi do drzwi” tj. z zapewnieniem pomocy przy wyjściu z domu (lub innego miejsca) i dotarciu do punktu docelowego wyznaczonego przez Usługobiorcę.
4. Usługobiorca ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy ze strony kierowcy w granicach jego możliwości.
5. Kierowca nie świadczy pomocy i asysty w punkcie docelowym, np. nie przewiduje się pomocy w załatwieniu jakichkolwiek formalności w instytucjach użyteczności publicznych.
6. Po zgłoszeniu się kierowcy do miejsca pobytu Usługobiorcy, pasażer winien okazać kierowcy dokument uprawniający do korzystania z transportu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych oraz dokument stwierdzający tożsamość.
7. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością zobowiązane są podróżować z pełnoletnim opiekunem lub przewodnikiem. W tym przypadku nie pobiera się dodatkowej opłaty.
8. Za zgodą kierowcy w przypadku, gdy w samochodzie są wolne miejsca dopuszcza się przewóz osób drugich np. rodziny, znajomych, ale za pełną odpłatnością.
9. Cel jazdy nie może być zmieniony w trakcie realizacji usługi. O wyborze trasy przejazdu decyduje usługodawca.
10. Usługodawca ma prawo łączenia kursów do pełnej ładowności pojazdu oraz do wprowadzania ograniczeń przewozowych, w zależności od zapotrzebowania społecznego na usługi.
11. Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia na wykonanie usługi na określony dzień i godzinę, jeżeli kurs wykraczać będzie poza zdolność przewozową, powiązaną z wcześniej złożonymi zamówieniami.
12. Czas oczekiwania kierowcy od momentu zgłoszenia się w miejsce realizacji zlecenia nie może być dłuższy niż 10 minut. Przekroczenie traktowane jest jako rezygnacja z usługi.
13. W przypadku anulowania przejazdu usługodawca jak i usługobiorca zobowiązani są do powiadomienia drugiej strony w czasie nie krótszym niż 1 godzina przed ustalonym czasem podstawienia pojazdu.
14. Usługobiorca za przewóz zobowiązany jest uiścić opłatę w formie gotówki.
Każda osoba niepełnosprawna otrzyma od kierowcy potwierdzenie wniesionej opłaty za przejazd.
15. Transport w granicach administracyjnych Sosnowca:
Ryczałtowy koszt przejazdu, uwzględniający dojazd do beneficjenta, przewóz na wskazane przez niego miejsce oraz drogę powrotną wraz z czasem oczekiwania na załatwienie koniecznej sprawy nie przekraczającym łącznie 30 minut - wynosi 8 złotych. W przypadku przejazdów łączonych w granicach miasta Sosnowca opłata będzie liczona proporcjonalnie do liczby przewożonych osób niepełnosprawnych.
16. Transport poza granicami administracyjnymi Sosnowca, w odległości do 40 km: Beneficjent płaci ryczałt 8 zł plus 1 zł za każdy przejechany kilometr (również drogi powrotnej) po przekroczeniu granic administracyjnych Sosnowca. Transport poza granicami administracyjnymi Sosnowca, w odległości od 40 km do 200 km, Beneficjent płaci ryczałt 8 zł plus 1 zł za każdy przejechany kilometr (również drogi powrotnej) po przekroczeniu granic administracyjnych Sosnowca, przy czym usługa ta może być zrealizowana wyłącznie w soboty, niedziele i święta w godz. od 9.00 do 15.00. W przypadku przejazdów łączonych poza granicami miasta Sosnowca opłata będzie liczona proporcjonalnie do liczby przewożonych osób niepełnosprawnych.
17. Czas oczekiwania na załatwienie koniecznych spraw, po przekroczeniu 30 minut wliczonych w ryczałt, jest płatny dodatkowo - 8,00 zł za każde rozpoczęte 30 minut.
18. Usługobiorcy przysługuje prawo do przewozu bagażu bez dodatkowej opłaty, jeżeli wymiary bagażu nie przekraczają 20x40x60cm., a jego waga 20 kg. Wyjątek stanowią przedmioty i przyrządy ułatwiające poruszanie się osobom przewożonym.
19. Kierowca może odmówić wykonania przewozu w przypadku, gdy pasażer jest chory i wymaga opieki medycznej.
20. Pasażer odbywający przejazd na wózku inwalidzkim nie może w czasie jazdy zwalniać zaczepów mocujących wózek do podłogi pojazdu oraz wykonywać gwałtownych ruchów.
21. Pasażer ma obowiązek podporządkowania się wskazaniom kierowcy w zakresie bezpieczeństwa przewozu.
22. Opiekun osoby niepełnosprawnej nie może w czasie jazdy odpinać pasów bezpieczeństwa, przemieszczać się i w jakikolwiek sposób utrudniać jazdę kierowcy.
23. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz picia alkoholu.
24. Osoby nietrzeźwe nie będą obsługiwane.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego